ESP CAT ENG

Contacte Newsletter

 

Subscriu-te al nostre butlletí

Article d'Opinió | Món global

11-02-2013

Polititzar el consum, recuperar la ciutadania

Rodrigo Fernández Miranda | Alba Sud

L'avanç del consumisme i les lògiques mercantils, potenciat amb la globalització econòmica, suposa un retrocés en l'exercici de la ciutadania. Davant d'aquesta dinàmica, i en un context de crisi com la de l'Estat espanyol, la lluita per polititzar el consum adquireix un rol clau.


Crèdit Fotografia: Arte y Fotografía. Llicència Creative Commons.

El temps de la democràcia es veu desbordat tant per la brevetat de la urgència i l'arbitratge instantani imposat pels mercats, com pel llarg termini de l'ecologia. Els espais econòmics, polítics, jurídics i ecològics estan desvertebrats. Les juntes de l'Estat-nació cruixen i les sobiranies territorials s'enfonsen. El dret de cada país cedeix a un extrem indeterminat, sense que apareguin nous nivells de sobirania popular i nous procediments per prendre les decisions democràticament (Daniel Bensaid). 

L'avanç del consumisme i les lògiques mercantils ha suposant un retrocés en l'exercici de la ciutadania, procés que s'ha potenciat amb l'expansió de la globalització econòmica. Les lluites per la politització del consum fa dècades que es duen a terme, tot i que que a l'Estat espanyol en els últims anys s'han accelerat i propagat, incloent-hi els discursos crítics i les pràctiques transformadores dels nous moviments socials com a via per a la recuperació del exercici de la ciutadania.

Encara que els seus primers antecedents com a model poden observar-se a principis del segle XX amb el fordisme [1], el veritable enlairament i consolidació del consumisme com a pilar de la producció capitalista i símbol d'estatus social es promou després de la finalització de la II Guerra Mundial i el inici dels Trenta Gloriosos. La globalització econòmica va operar com a font d'acceleració, extensió i acceptació d'aquest model, i amb això, d'aprofundiment de les seves conseqüències [2].

La globalització ve determinant forts processos de transformació en les relacions econòmiques, socials, polítiques i culturals. També suposa l'obertura de les fronteres de cada societat per incorporar béns (materials i simbòlics) d'altres, productes i serveis generats per un sistema de molts centres, i una tendència a la unificació de patrons, preferències i conductes relatives al consum. Així, el model de consum dominant [3], s'ha configurat com un eix d'unificació i homogeneïtzació de visions, percepcions, motivacions i comportaments de les societats globals.

A més de l'excés com a tret distintiu d'aquest model, altres característiques del consumisme són: el seu important pes psicosocial i el seu paper cultural en la formació d'identitats col.lectives, que representa una via per a la distinció social i tendeix a estructurar l'estil de vida en les societats de consum, i que té un fort rerefons ideològic. D'altra banda, els principals valors i idees que sustenten i dels quals es nodreix el consumisme són els següents:

 • Competència
 • Híper-individualisme
 • Primacia de tot allò que és privat
 • Culte a la velocitat
 • Creixement com a ideal
 • Desatenció i desafecció per a l'entorn pròxim
 • Maximització del benefici econòmic com a objectiu
 • Culte per la novetat i la renovació (moda)
 • Primacia de les aparences
 • Fetitxisme - culte pels objectes
 • Moral hedonista
 • Neodarwinisme social

Les conseqüències socioambientals que el consumisme deixa rere seu ja es denunciaven a la Cimera de la Terra amb la incipient globalització de principis dels 90: "problemes [que] sorgeixen d'un ordre econòmic mundial caracteritzat pel consum i la producció en constant expansió, que s'esgota i contamina els nostres recursos naturals i crea i perpetua enormes desigualtats entre els països i dins d'ells (...) situació que ens ha portat a sobrepassar els límits de la capacitat productiva de la Terra i en la qual el 20% de la gent consumeix el 80% dels recursos mundials". I s'identificava una línia d'actuació col.lectiva: "concebre nous valors culturals i ètics, transformar les estructures econòmiques i reorientar els nostres estils de vida" (Cimera de la Terra, 1992). No obstant això, aquests impactes es van agreujant amb el creixement exponencial del consum de béns i serveis produït durant les últimes dècades.

D'aquesta manera, el consumisme és un model que salta per sobre de les necessitats de les persones i de les possibilitats del planeta, en la mesura que no té consciència de límits. La insostenibilitat és segurament la conseqüència més destacada. A més, representa un dels indicadors més evidents de desigualtat i injustícia distributiva en la globalització econòmica.

Dins les lògiques d'una societat de consum tot tendeix a convertir-se en mercaderia, tot és potencialment vendible i assequible. A més d'aquest totalitarisme mercantil, el consumisme arrela en valors directament vinculats amb un (ultra) individualisme, i promou l'interès individual i l'àmbit privat per sobre del bé comú, del públic i de l'interès col.lectiu. En resum, un escenari que pot descriure com "un culte consumista sense la menor dinàmica interna de responsabilitat moral respecte als pobres o exclosos, incloent-hi les futures generacions" (Falk, 2002).

Consumisme i ciutadania

La ciutadania [4] és un concepte dinàmic: com a part d'un procés històric, sempre estarà en construcció i reconstrucció constant. En el context de la globalització, aquest concepte adquireix una nova dimensió: el vincle entre la ciutadania i l'Estat-nació tendeix a debilitar amb la formació d'una cultura global, "espais desterritorialitzats aconsegueixen constituir-se en eixos de producció de ciutadania possibilitant un caràcter global d'aquest constructe social" (Martínez, 2004).

Un dels canvis socioculturals induïts per la globalització és el pas d'una ciutadania com a representació d'una opinió pública, a una ciutadania-consumidora compromesa amb el seu gaudi d'un cert "nivell" de vida (García Canclini, 1995). La reducció del ciutadà a client, a més d'implicar la construcció d'un conformisme social (Sánchez Noriega, 1998), suposa buidar de contingut i limitar l'exercici de la ciutadania.

Tanmateix, una ciutadania plena de totes les persones que conviuen en una comunitat organitzada és condició necessària per a un correcte funcionament d'una democràcia. L'objectiu principal de l'acció ciutadana és millorar el benestar públic. En direcció contrària, el consumisme, i les idees i valors dels que es nodreix, operen com a desvinculador social, en la mesura que només busquen el benefici individual.

Aquest model de consum té directament a veure amb el comportament [5] i amb la consciència política, en la mesura que influeix en la visió política, la ideologia i el tipus i nivell de participació social. Els ciutadans i ciutadanes deixen de ser partícips, per esdevenir espectadores, legitimadores o ratificadores de l'exercici del poder. Així, en el marc de les societats de consum, l'espai corporatiu i mercantil va desplaçant i substituint a l'àmbit polític-institucional. La pèrdua d'eficàcia de les formes tradicionals de participació social i exercici ciutadà no és compensada per la incorporació de les masses com a consumidores i votants.

En definitiva, el consumisme determina un model de "ciutadania des-ciutadanitzada". En aquests termes, els consumidors del segle XXI poden equiparar-se als ciutadans del segle XIX. Més consumisme, menys ciutadania, i la política cada vegada més allunyada de la sobirania popular.

Quan els promotors d'aquesta globalització apunten que els constructors de certeses, com les ideologies, han caigut i han perdut el seu sentit, l'únic constructe que sembla sortir enfortit és el consumisme. Mentrestant, es va estrenyent el setge sobre el que es discuteix, sobre el que es problematitza, sobre el que es pretén transformar: una forta reducció de la bretxa ideològica, que en la seva versió més radicalitzada dóna lloc al "pensament únic" i el "fi de la història" [6] (Fukuyama, 1992).

La politització del consum

Des de fa dècades, el moviment per un consum responsable [7] apunta a una restauració crítica de la consciència col.lectiva sobre les dinàmiques i impactes del consumisme. A partir d'això, apel.la a la construcció de poder dels consumidors i consumidores, col.locant a l'esfera del consum en un marc de valors i en una perspectiva de lluita per una transformació. Aquest moviment intenta introduir una crítica del consumisme i fer del consum una eina col.lectiva per a la transformació social i política [8].

Tradicionalment, les reivindicacions per un consum responsable, a iniciativa principalment de col. lectius, organitzacions socials i de consumidors de països centrals, es plantegen com a forma de reduir i denunciar el deteriorament social i ambiental, i els abusos econòmics derivats del model. Així mateix, s'articula al voltant dels següents eixos:

Si el mercat és un àmbit d'expressió ciutadana, l'esfera corporativa i mercantil ha de ser considerada necessàriament com un àmbit polític. Com a instrument polític, el consum responsable ha d'evitar apel.lar a la iniciativa individual i dipositar la responsabilitat en les persones en el seu rol de consumidores. La resposta, per contra, ha de ser política i col.lectiva, no com a consumidors, sinó com a ciutadans. Aquest procés suposa una politització del consum, que es centra en els següents àmbits d'intervenció per promoure col.lectivament un altre model (Álvarez Cantalapiedra, 2007).

Factor riquesa: La intervenció sobre els mecanismes distributius i regles de repartiment del producte social són claus per a l'accés al consum de béns essencials de la majoria de la població, en el context d'una economia més justa i equitativa en la distribució.

Factor espai: La disponibilitat d'espais alternatius que afavoreixin una altra significació social del consum. Això suposa la transformació de l'entorn estructural disposat per al consum, el que es traduiria en un canvi en conductes i hàbits.

Factor temps: Desacceleració dels ritmes de vida, i reorganització i redistribució dels temps dedicats a les diferents activitats quotidianes i els estils de vida majoritaris.

Factor informació: L'obtenció d'informació fidedigna per prendre decisions de consum, per al que és fonamental, a més de la discussió col · lectiva, la creació i difusió de (contra) informació sobre productes, processos productius, impactes, traçabilitat, entre d'altres.

La política és sens dubte una eina de transformació. Per a les majories socials, que no gaudeixen de capital ni de la possibilitat de fer grans negocis, segurament l'única eina de la qual poden disposar. El consum és una de les poques activitats de les quals (gairebé) ningú queda exempt. En conclusió, polititzar el consum és una manera de recuperar l'exercici de la ciutadania, una via per reapropiar de la política.

El consum en la reflexió i les pràctiques dels nous moviments socials

A l'Estat espanyol, les conseqüències de la "crisi" i l'avanç del neoliberalisme [9] alteren la cultura política [10] d'una part creixent de la societat. Una embrionària cultura política que està incidint sobre la conflictivitat del procés de representació democràtica i sobre l'exercici de la ciutadania d'una fracció cada vegada menys minoritària de la població, que obre un nou cicle de lluites, amb la reconfiguració de la resistència social i de la construcció política al territori.

Aquest procés també ve incrementant la desafecció cap a les institucions polítiques, el que té un impacte directe sobre la participació. D'una banda, s'està reduint la utilització de mecanismes convencionals de participació, al mateix temps que augmenta la propensió a utilitzar mecanismes alternatius d'expressió de les demandes i preferències polítiques, promovent la creació de nous espais i vies per a la participació, més enllà del institucional. Així, s'està generant gradualment una ciutadania més activa, informada, crítica, mobilitzada i reivindicativa.

Aquesta confluència de moviments socials nous i preexistents es nodreix de reivindicacions històriques, i incorpora nous discursos crítics i pràctiques transformadores. Un procés que arriba al qüestionament dels pilars de l'estil de vida dominant a les classes mitjanes, la discussió i l'intent de transformació dels atributs que caracteritzen les societats de consum, i amb això, a la politització de les relacions d'una part de la societat amb les corporacions empresarials.

D'aquesta manera, la crítica al consumisme (i les idees i valors subjacents) i la promoció de pràctiques dirigides cap a un altre model de consum possible i necessari es van integrant en els discursos i pràctiques dels moviments socials. En un període relativament curt de temps, han sorgit o s'han expandit al territori diverses iniciatives transformadores relacionades directament amb el model de consum, una reorientació de les pràctiques socials amb vistes a la justícia social i la sostenibilitat ambiental.

La resignificació del consum, fora de les lògiques del mercat, de l'excés, de la competència i de l'acumulació, al que s’hi sumen altres qüestions directament relacionades (com el decreixement, la sobirania alimentària, el comerç just, la banca o les finances ètiques, les xarxes solidàries, entre altres), van formant part indissoluble de les lluites socials en el territori. Les iniciatives que sorgeixen o s'expandeixen (per a una reapropiació del consum com a forma de reapropiar l'exercici de la ciutadania) són molt diverses.

Les campanyes de boicot i pressió a empreses, la construcció de xarxes d'intercanvi i finançament o la creació de mercats socials són algunes de les línies d'acció que es vénen adoptant en aquesta direcció. Així mateix, el denominat "consum col.laboratiu" és una altra d'aquestes manifestacions: relacionat amb la "economia de la col.laboració", prioritza l'accés sobre la propietat, té un fort suport en les Noves Tecnologies i "es pot definir com la manera tradicional de compartir , intercanviar, prestar, llogar i regalar redefinida a través de la tecnologia moderna i les comunitats" (www.consumocolaborativo.com). El consum col.laboratiu, amb un creixement notable a l'Estat espanyol durant 2012, es basa en sistemes basats en productes (pagar per l'ús d'un producte, no per la seva possessió), mercats de redistribució de béns cap a llocs on són més necessaris, i estils de vida col.laboratius (compartir o intercanviar béns principalment intangibles).

Així mateix, nombroses iniciatives informals de pràctiques col.lectives auto-organitzades que desenvolupen processos crítics, persegueixen l'empoderament ciutadà i promouen la innovació social, han proliferat durant els últims mesos. Moltes d'aquestes operen en àmbits directament relacionats amb el consum, com l'urbanisme i l'espai públic, la mobilitat i el transport, l'auto-organització per al consum, l'alimentació, l'oci, l'educació i la cultura, la tecnologia, els serveis diversos o les finances [11].

Aquest escenari il.lustra un incipient procés de reconfiguració de la consciència col.lectiva, l'organització i la participació social, amb l'objectiu de recuperar la seva sobirania en les decisions de consum i, en última instància, en les decisions polítiques. En definitiva, una aposta col.lectiva per la (re)vinculació entre els papers de consumidors i de ciutadans, entre el consum i la ciutadania.

Justament, aquest qüestionament i transformació de les vies de participació de les majories en aquest engranatge amb el consumisme, és una de les arestes necessàries en les lluites contra el capitalisme, ja que es tracta del vincle directe i material per antonomàsia entre el gruix de la societat i els poders econòmics.

Un altre model de consum, un altre projecte de societat

Més enllà de l'acceleració de la concentració de riquesa, la despossessió, la desigualtat social i la insostenibilitat ambiental, la globalització també ha suposat una redefinició dels límits de les comunitats polítiques dins de les quals les societats estaven organitzades fins aleshores [12]. D'altra banda, l'estil de vida centrat en la mercaderia, i organitzat pel mercat i el mercadeig, tendeix a reduir la participació i la responsabilitat sobre el col.lectiu i el comú, a ennuvolar la visió a llarg termini, i a promoure l'apatia política i la desvinculació social. Per tant, és un model que comporta directament una forma de "des-ciutadanització".

D'aquesta manera, la reducció del ciutadà a la seva condició de client representa en primera instància un buidament del concepte i la praxi de la ciutadania. Si es té en compte que l'exercici de la ciutadania és una de les condicions sine qua non per al correcte funcionament de qualsevol democràcia, en aquest sentit, també es produeix un deteriorament de la qualitat de les democràcies representatives en el marc de la globalització (juntament amb el distanciament de la política institucional i el conjunt de la ciutadania).

Per això, la politització del consum (o una projecció del rol de consumidor de forma política) suposa la reversió d'atributs i valors que han tingut conseqüències nefastes en la possibilitat de construir una societat més justa, sostenible i igualitària, minvant també la possibilitat de construir llaços de solidaritat que estructurin les relacions socials. D'aquesta manera, es presenta com una via per a la fonamentació d'un altre projecte de societat.

Tot i que la incipient democràcia participativa, la construcció d'una consciència crítica i la politització del consum van sumant cada dia més partidaris i van consolidant el seu rearmament polític, segueix existint encara un enorme diferencial de poder i de suport social a favor de la democràcia representativa (que exclou la participació política fora de les vies institucionals) i el model de consum dominant.

No obstant això, aquest procés de debat i contestació a l'ordre consumista representa una de les vies imprescindibles per a la construcció d'alternatives des de les bases socials al model econòmic i polític que es troba al centre de la crítica. La reapropiació de la política i de l'exercici de la ciutadania també passa per una reapropiació col.lectiva de les decisions i accions de consum. Una cursa de fons contra les conseqüències intrínseques de la globalització econòmica i en pro del "rescat" de la sobirania popular.

 

Notes:
[1] A més d'haver estat un dels esdeveniments més rellevants en matèria de desenvolupament industrial, es pot considerar la posada en marxa de la cadena de muntatge Highland Park de Ford (1908) i la implementació de les teories d'"organització científica del treball" de Frederick Taylor un dels fets fundacionals de les societats de consum.
[2] Per a més informació, veure: Contrapublicidad. Libros en Acción (ConsumeHastaMorir, 2009).
[3] Encara que s'utilitzi aquí la idea de "model de consum dominant", cal recordar que només menys del 20% de la població mundial forma part de les anomenades societats de consum, mentre que la gran majoria restant queda exclosa.
[4] S'entén per ciutadana a la persona que per haver nascut o residir en un territori és membre de la comunitat organitzada que li reconeix la qualitat per ser titular de drets i deures, de gaudir de llibertats i d'igualtat davant la llei, i pot realitzar activitats legalment validades. La ciutadania té dret i disposició de participar en aquesta comunitat organitzada "a través de l'acció autoregulada, inclusiva, pacífica i responsable, amb l'objectiu d'optimitzar el benestar públic".
[5] El comportament polític són "aquells components de la percepció, la motivació i l'actitud que elaboren les identificacions polítiques de l'home, les seves exigències, les seves esperances i tots els seus sistemes de creences polítiques, entitats i objectius" (Eulau, 1965).
[6] La tesi que aquest autor postula és que, després de la finalització de la Guerra Freda, la Història com lluita entre ideologies ha acabat i s'ha imposat la democràcia liberal.
[7] En el cas del moviment d'organitzacions de consumidors i consumidores el seu origen se situa en el segle XIX, i les primeres experiències d'aquest tipus es realitzaven a través de cooperatives per tal de protegir els drets i el poder de les persones consumidores davant productors i comerciants.
[8] Tenint en compte l'amplitud i diversitat d'àmbits integrats en aquest model el consum, es pot comprendre el seu potencial transformador.
[9] Per a més informació, veure: Articulació a la base: una necessitat política a l'Espanya neoliberal, Alba Sud (Fernández Miranda, R., 2012) i Democràcia tutelada i reapropiació de la política, Alba Sud (Fernández Miranda, R. , 2012).
[10] El concepte de cultura política conté tres nivells: cognitiu, conductual i actitudinal.
[11] Alguns exemples d'aquest tipus d'iniciatives ciutadanes. Urbanisme i espai públic: enfortiment i la recuperació de la memòria de l'espai públic. Empoderament, participació i transformació d'espais públics. Creació d'entorns verds de manera creativa i participativa. Reactivació de solars buits a través de la seva programació i ocupació. Mirada crítica dels espais públics. Mobilitat i transport: bicicleta urbana; carsharing (compartir cotxe); carpooling (compartir trajectes); iniciatives per a la desaparició o reducció de la mobilitat en vehicle privat motoritzat. Alimentació: grups de consum. Producció d'aliments en horts urbans. Permacultura i agroecologia. Banc i xarxes de llavors. Educació, organització i suport al cultiu comunal. Banc d'aliments. Educació i cultura: Biblioteques col · laboratives. Cultura lliure. Microespais culturals. Bookcrossing (compartir llibres). Intercanvi de coneixement. Serveis diversos: Bancs de temps. Compartir serveis professionals, socials. Finances: Banca ètica i solidària. Microfinançament.
[12] Per a més informació, veure: Globalización neoliberal y democracia, Alba Sud (Estévez Araujo, J., 2011) i El poder de los sistemas financieros sobre los estados, Alba Sud (Estévez Araujo, J., 2011).

 

Bibliografia:

García Canclini, N. (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales en la globalización. Grijalbo.

Rees, W. (2007). Globalización y Sostenibilidad: ¿Conflicto o Convergencia? CIP Ecosocial .

Worldwatch Institute. (2005). Informe sobre el estado del mundoen 2004. Worldwatch Institute.

Fernández Miranda, R. (2012). Epílogo: ¿Y ahora qué? In VV.AA., ¿Y ahora qué? Impactos y resistencia social frente a la embestida ultraliberal. Libros en Acción.

Fernández Miranda, R. (2012). Democracia Tutelada y Reapropiación de la Política. Alba Sud .

Sánchez Noriega, J. (1998). Comunicación, poder y cultura. Nossa y Jara Editores.

Bensaid, D. (2004). Cambiar el mundo. Libros de la Catarata.

Álvarez Cantalapiedra, S. (2007). Consumo y ciudadanía: de la responsabilidad individual al debate público. Papeles n. 99 .

Fukuyama, F. (1992). El fin de la historia y el último hombre. Editorial Planeta.

García Canclini, N. (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales en la globalización. Grijalbo.

Martínez, G. (2004). Internet y ciudadanía global: procesos de producción. En D. (. Mato, Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. FACES. Universidad Central de Venezuela.

Mercado Social. (s.f.). www.konsumoresponsable.coop. Recuperado el 11 de enero de 2013, de www.konsumoresponsable.coop.

Rees, W. (2007). Globalización y Sostenibilidad: ¿Conflicto o Convergencia? CIP Ecosocial .

Sánchez Noriega, J. (1998). Comunicación, poder y cultura. Nossa y Jara Editores.

Worldwatch Institute. (2005). Informe sobre el estado del mundoen 2004. Worldwatch Institute.

www.consumehastamorir.com

www.consumocolaborativo.com.

 

 

 

TERMINALS

El Bloc de Rodrigo Fernández Miranda

Sobre engranatges i impactes del capitalisme global

Investigador, consultor social i docent, treballa i participa en moviments i organitzacions socials, del Tercer Sector i de l'Economia Social. Ha publicat diversos assajos, estudis i articles. Membre de l'equip d'investigació social d'Alba Sud i del Centro de Estudios de la Economía Social (CEES) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina).

En aquest blog, entre Buenos Aires i Madrid, s'aborden de forma crítica engranatges i impactes del capitalisme global i les societats de consum. Un sistema polític, econòmic i social que deixa rere seu desigualtats estructurals, injustícia i depredació, afectant els interessos i saltant per sobre de les necessitats de les majories socials.

Anar al bloc »

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.