ESP CAT ENG

Contacte Newsletter

 

Subscriu-te al nostre butlletí

Notícies Recents

Article d'Opinió | Turisme Responsable

09-09-2011

Viatjar perdent el Sud

Rodrigo Fernández Miranda, membre de la Comissió de Consum d’Ecologistas en Acción de Madrid, publica a la revista El Ecologista (núm. 70, setembre 2011) un resum d’algunes de les tesis del seu llibre que, sota el mateix títol, publicarà en breu l’editorial Libros en Acción.
 


Crèdit Fotografia: Rodrigro Fern├índez Miranda. Foto de "Diagonal"

Molta gent creu que el turisme és una indústria 'sense xemeneies', és a dir, gairebé sense impactes ambientals. Però el cert és que la generalització i massificació de l'activitat turística està provocant grans problemes tant de caràcter ambiental com d'afecció social a les societats del Sud que reben els visitants.

La conquesta de l'oci llunyà

"És el viatge i no el destí el que acaba sent una font de prodigi", va afirmar al Segle XIV l'incansable Marco Polo. Sens dubte, desconeixent llavors les connotacions que aquella frase tindria set segles després, com a leitmotiv de tota una indústria globalitzada del turisme de masses.

La gènesi d'aquesta indústria es remunta a la Revolució Industrial, tot i que és a partir dels Acords de Bretton Woods el 1944 quan comença un fort procés expansiu i de creixement exponencial. Amb la seva liberalització, des de mitjans dels anys 70, el turisme internacional va anar configurant-se com un dels precursors de la globalització econòmica.

A principis del segle XXI, en un món caracteritzat pel moviment, el turisme es va convertir en la indústria més poderosa del planeta, per davant de l'automoció, el petroli, l'electrònica i l'alimentació, i la primera línia en el comerç internacional . Al seu torn, representa l'activitat de més creixement i que major quantitat de llocs de treball genera de l'economia mundial. El factor tecnològic i l'energia barata han contribuït a una disminució dels temps, els espais i els costos: més ràpid, més lluny, i també més barat.

Si s'observa l'evolució dels desplaçaments internacionals de persones des de la segona meitat del segle XX, les dades són eloqüents: 20 milions en els anys de postguerra; 200 milions en 1975; 426.500.000 el 1989; 920.000.000 el 2008 (figura 1).

Figura 1: Evolució dels desplaçaments 1950-2008 (dades en milions de desplaçaments)
Durant els anys daurats (1950-1973) la taxa de creixement dels desplaçaments internacionals va arribar gairebé al 800%, entre 1975 i 1989 el 113%, i un altre 115% des de la caiguda del Mur de Berlín fins a 2008. En poc més de 60 anys els desplaçaments de persones al llarg del món es van multiplicar ni més ni menys que 46 vegades. Entre 1989 i 2004 els ingressos de la indústria turística mundial es van multiplicar per tres. A tall d'exemple d'aquest fort creixement, Mèxic, el 10è país del món en visites internacionals, va tenir més visites estrangeres durant el 2009 –21.500.000– que el total de desplaçaments mundials anuals en els primers anys de la postguerra.

Viatgen els rics, guanyen els rics

Simultàniament, la tendència a la concentració dels capitals del sector ha determinat que un grapat de tour-operadors transnacionals controlin la major part dels fluxos financers i comercials a escala global de l'activitat. Concentració que acompanya a la constant expansió geogràfica i diversificació comercial.

En aquest escenari expansiu, molts territoris del Sud han estat gradualment guanyant protagonisme com a destinacions turístiques. Per a molts països empobrits l'obertura econòmica, l'explotació de recursos i la mercantilització d'espais per induir el desenvolupament turístic ha suposat una via ràpida i eficaç per a la seva integració en el sistema mundialitzat. Una deslocalització productiva cap a la Perifèria que va anar massificant un turisme Nord-Sud de pati del darrere.

Així, entre 1995 i 2009 els països del Sud van incrementar en més del 10% la seva participació com a destinació en el pastís de desplaçaments internacionals, amb una taxa anual de creixement que duplica la registrada als països centrals. Si continua aquesta tendència, en pocs anys rebrien més visites que els territoris del Nord (veure figura 2).

Figura 2: Evolució de la participació de països del Nord i del Sud en la indústria turística internacionalEn aquest procés de deslocalització de destinacions de masses, la major part de l'oferta, estandarditzada i homogeneïtzada, és de tipus sol i platja. Quant a la seva dimensió espacial i la seva relació amb el territori de destinació, aquest turisme indueix forts processos d'urbanització i construcció d'infraestructures i exigeix ​​un ús intensiu de recursos per a la satisfacció de la demanda.

D'altra banda, aquest turisme s'ha d'emmarcar en un model consumista, en una societat global 80/20, en què el desig de viatjar cada vegada més ràpid i més lluny es massifica entre la selecta minoria mundial que constitueixen les societats opulentes. A més, tendeix a la creació d'espais adaptats amb aquesta finalitat, privatitzats, aïllats i lliures de tot tipus de riscos i molèsties que garanteixin el desconeixement o la interacció cultural anecdòtica i mercantilitzada a les destinacions.

El gran motor d'aquest engranatge global del moviment i l'oci són les empreses transnacionals, que s'expandeixen per mercats geogràfics del Sud, en què les regles de joc afavoreixen la seva arribada i activitat, amb baixes o nul·les barreres comercials, laxes regulacions laborals, permissives legislacions ambientals, elevats incentius fiscals, menors costos dels factors d'explotació, i un altre conjunt de cessions i concessions per part dels poders públics locals. A més, a través dels seus lobbies, incideixen de manera directa en els espais de presa de decisions polítiques nacionals, regionals i globals per tal de preservar els seus interessos.

Els actors públics també tenen un paper actiu en aquesta expansió cap a la perifèria. Els Estats del Nord, a través de la promoció de la internacionalització dels seus capitals turístics, els del Sud, obrint la seva economia, establint polítiques d'atracció d'inversions i limitant les seves funcions pel que fa a planificació i presa de decisions en matèria de política econòmica a favor del lliure mercat.

Així mateix, els organismes internacionals han promogut el procés de turistització neoliberal del Sud, a través de les receptes d'ajustament del FMI i el BM, i principalment de l'Acord General sobre el Comerç de Serveis impulsat des de la OMC. Mentrestant, en el marc discursiu dominant s'apel·la de forma recurrent a les idees de desenvolupament i progrés en aquests països receptors.

En aquest procés de creixement i expansió a través de la deslocalització dels seus paradisos, la correlació de forces entre el concentrat sector privat transnacional, els Estats centrals, els organismes internacionals i aquests nous Estats receptors és cada vegada més desigual.

La xemeneia turística

Si alguna cosa ha aconseguit el turisme internacional, a més del creixement continu de la seva activitat, és fer-nos creure que es tracta d'una indústria sense xemeneies ni fums, i amb això invisibilitzar gran part dels impactes negatius que comporta. Aquests se solen associar a alguns dels seus sectors connexos, com la construcció o el transport, però dels que la indústria turística sembla quedar exonerada.

Malgrat aquesta pretesa innocuïtat, el procés de turistització del Sud suposa una transformació radical de la fesomia de l'economia, el treball, la societat, la cultura i les condicions mediambientals. En el repartiment de la globalització turística, els territoris i poblacions perifèriques es queden amb els impactes negatius de l'activitat i sense la major part dels seus beneficis.

Els principals impactes d'aquest turisme se solen agrupar en tres blocs, mediambientals, culturals i econòmics. Els primers, derivats de l'increment sensible de les necessitats energètiques, la sobreexplotació, el canvi d'ús i la destrucció dels recursos i els ecosistemes, així com la generació de residus. A nivell econòmic, creant llocs de treball precaris i destruint activitats econòmiques tradicionals, provocant un augment de preus de béns essencials i repatriant els guanys obtinguts cap al Centre. Els impactes socials neixen de la construcció de relacions asimètriques turisme-població autòctona, l'erosió dels valors humans i immaterials, així com la internacionalització de la cultura de l’aprofitament i l'escala de valors consumistes, la sobreexplotació del patrimoni cultural o l'alteració de les estructures socials a les destinacions.

Aproximadament dos terços dels ingressos que genera l'activitat turística globalitzada queden fora de les economies del Sud on es generen. En aquesta dinàmica de turistització els territoris i recursos que abans es destinaven a la vida i la satisfacció de les necessitats de la població local es transformen en una matèria primera més del mercat mundial destinada a l'hedonisme de les classes consumidores. Alhora que suposa una via encoberta per l'entrada d'un estil de vida i un sistema de valors funcionals al consumisme. A més, s'ha de tenir en compte que aquesta expansió suposa una dispersió geogràfica i prolongació de les economies del Nord.

Així mateix, la massificació de les arribades per sobre de la capacitat de càrrega, l'escassa capacitat de regulació, planificació i control dels poders públics i el baix nivell de diversificació de l'economia local, la nul·la participació de la població local en l'activitat i la creixent concentració de l'oferta són factors que incideixen com potenciadors d'aquests impactes.

D'aquesta manera, la turistització suposa l'exportació i mundialització d'un model que sobreposa el dret al lucre de les empreses transnacionals i l'hedonisme de les societats opulentes, per sobre dels drets econòmics, socials, mediambientals i culturals d'una part significativa de les poblacions actuals i futures en les destinacions. Un procés incompatible amb el desenvolupament humà, la conservació de les condicions naturals, econòmiques i socioculturals del territori.

Sota el paraigua d'aquest desenvolupament, una part significativa de les poblacions amfitriones es veuran obligades a carregar amb una hipoteca ecològica, econòmica i social, en benefici de la voracitat i les ingents guanys econòmics a curt termini d'aquesta indústria. Un intercanvi que resulta des de tot punt de vista injust i desigual, i que està necessàriament renyit amb la sostenibilitat socioambiental i econòmica de les destinacions.

Límits: la condemna del turisme traster

La massificació selectiva d'aquesta activitat en poques dècades, les destinacions cada vegada més llunyanes, l'acceleració de l'expansió i l'abaratiment dels costos són qüestions que tenen una relació directa amb el pagament de salaris de supervivència i l'escassa sindicació, la sobreexplotació de recursos naturals, culturals i humans, l'apropiació del territori i els béns essencials i l'aprofitament de laxes regulacions dels poders públics en les destinacions.

La mitologia desenvolupista s'enfronta al contrast amb la realitat: el creixement econòmic al desenvolupament humà, la creació d'ocupació a la precarietat i la desocupació, la sobreexplotació de recursos per al turisme estranger a la carestia per a la població autòctona, el creixement de la inversió estrangera al benestar i la cohesió social. D'altra banda, els turistes-massa en cap cas paguen els costos que generen en el territori amfitrió, si es tenen en compte les externalitats socials i mediambientals derivades d'aquesta activitat o la reposició dels recursos emprats per aquesta, entre altres.

Paradigma de la destrucció creativa, l'anàlisi crítica d'aquest turisme també revela que els intercanvis Nord-Sud en el marc de les normes de l'OMC són una font de degradació ambiental, injustícia i dependència sistemàtica. També representa un exemple de la insostenibilitat del model consumista, dissociat de les necessitats i les possibilitats, exempt de racionalitat i de límits percebuts. I, en última instància, també es constitueix com un emblema que l'economia de mercat està separada de la vida, i que resulta impossible pensar en la preservació del medi ambient sense l'existència d'un marc de justícia social.

Un model que, en nom dels principals drets inalienables en el capitalisme global, el lucre i el consumisme, es porta per davant tot allò capaç de ser consumit: territoris, imatges, novetats, recursos, oci, poblacions. I també els drets de molts altres.

La retòrica del benestar, el desenvolupament i la felicitat associada al voraç procés expansiu del turisme internacional també mostra un interessat oblit dels límits. Resulta obvi que la consigna del "més ràpid, més freqüentment, més lluny i més turistes low cost" també topi amb límits físics d'inputs i outputs més d'hora que tard.

Enfront la panacea del creixement econòmic, les evidències ecològiques de l'esgotament del model de producció, distribució i consum són cada vegada més urgents. Qüestions com el canvi climàtic, la contaminació o l'esgotament de les matèries primeres i les fonts d'energia són alguns dels elements que caracteritzen aquest escenari de límits, i que tenen una relació directa amb aquest turisme i els seus sectors connexos. Elements que també suposen una condemna a les ànsies d'expansió i creixement il·limitat per a la turistització planetària, la concentració dels seus capitals, la deslocalització i desregulació radical d'activitats productives.

Una condició necessària per a l'expansió de tot l'aparell turístic global (incloent la construcció i el transport), que no en va és un dels grans consumidors de combustibles fòssils, és l'energia de baix cost. Pel que, en última instància, l'augment imparable de la demanda energètica, el pic del petroli i el turisme internacional de masses són cares d'una mateixa i alarmant realitat.

Des del punt de vista de l'estil de vida i el model de consum, aquest turisme representa l'exemple més clar d'un estil de viure a costa del futur. La crisi ecològica no es pot superar ni amb una major eficiència ni amb un capitalisme verd, sinó que la qüestió passa imperiosament per una radical reducció i racionalització. La qualitat de vida i la felicitat sense cap dubte estan en un altre lloc. Per això, els límits al model no només s’han de pensar des de la producció, sinó també des d'una transformació en la cultura de l’aprofitament i el malbaratament.

Malgrat les estadístiques d'avanç implacable de l'activitat turística, els indicadors ambientals fan pensar que l'edat d'or d'aquest tipus d'oci llunyà, mercantilitzat i massificat al voltant del món tendeix a acabar-se, la qual cosa tard o d'hora passarà, sigui voluntària o obligatòriament.

 

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.