Contacto Boletín

Nueva Cultura del Territorio | Territorio y recursos naturales | Islas Baleares

31-07-2014

El GOB denuncia que la Ley Agraria está hecha a medida de los grandes propietarios y terratenientes

El GOB pide a Biel Company, Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Gobierno Balear, la retirada de una ley que favorece la especulación en el campo y perjudica la agricultura.


Crédito Fotografía: Gabriel Company. Foto del GOB Menorca

(noticia disponible solo en catalán)

 

Els GOBs de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, presentaren ahir una al·legació conjunta contra la Llei Agrària d'en Biel Company de la que en demanen la retirada.

Amb l'excusa del foment a l'activitat agrària, en Company ha bastit una llei a mida dels interessos de grans propietaris de sòl rústic i de les grans indústries agroalimentàries i de transformació. El camp deixa de ser pels pagesos, per passar a convertir-se en un sòl encara més apte per a l'especulació, la inversió immobiliària i els negocis a l'engròs.

En Company esdevé el “rei del mambo” i decideix què és i que no és residu, lleva límits en el control de l'explotació dels aqüífers, decideix que tot el que estigui vinculat al prefix “agro” no ha de tramitar ni declaració d'interès ambiental ni tramitació ambiental. La Llei és en definitiva, un autèntic despropòsit i per això el GOB en demana la retirada.

Una llei urbanística per obrir el sòl rústic als negocis immobiliaris

La proposta de Biel Company afavoreix i promou la desregulació del sòl rústic i la substitució de l'activitat agrària. Consideram que l'avantprojecte hauria de respectar l'interès públic i el marc regulatori urbanístic i ambiental i regular única i exclusivament els aspectes vinculats a l'activitat agrícola i ramadera. En aquest sentit per tant, qualsevol exoneració de compliment dels paràmetres urbanístics i de la regulació ambiental amb l'excusa d'afavorir l'activitat agrària, ens sembla una clara regulació a la carta, contrària a l'interès públic i una invasió i usurpació competencial susceptible de ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat.

Una Llei que incompleix la Directiva Marc de l'Aigua

L'avantprojecte pretén sotmetre la planificació hidrològica als interessos de grans explotacions. No posa límits ni control a l'ús intensiu de l'aigua, no només per activitats agrícoles i ramaderes, sinó tampoc per les activitats que hi considera complementàries (com els camps de polo).

Tal i com està redactat, l'avantprojecte contravé la Directiva Marc de l'Aigua (Directiva 2000/60/CE) i fa incompatibles els objectius d'aquesta i inútil qualsevol criteri racional de planificació hidrològica.

Una llei que pretén el·liminar controls ambientals

Especialment en la part de la llei referida a la gestió i aprofitaments forestals, el Sr. Company preveu exhimir de la tramitació ambiental de determinades actuacions no planificades (per exemple, sol·licituds de tala contravenint l'establert per als espais Natura 2000 i contravenint així la Llei 42/2007 (patrimoni natural), que transposa el que estableix la Directiva 92/43/CE (d’hàbitats). En definitiva, pretén facilitar l’explotació forestal per a la producció de biomassa, a finques privades i públiques, tinguin o no protecció especial

Podeu consultar aquí les al·legacions completes

Comunicat del GOB publicat el 31/07/2014.