ESP CAT ENG

Contacto Newsletter

 

Información de Campañas | Territorio y recursos naturales | Cataluña

26-03-2014

Declaración en defensa del patrimonio natural de Cataluña

Diversas instituciones y organizaciones sociales de Cataluña, entre ellas Alba Sud, promueven esta declaración en defensa del patriminio natural de Cataluña. El próximo 29 de marzo organizan una jornada pública en la sede del Institut d'Estudis Catalans.


Crédito Fotografía: La Fageda d'en Jordà. Foto de Carquinyol (sota llicència creative commons).

(información disponible solo en catalán)

 

DECLARACIÓ A FAVOR DEL PATRIMONI NATURAL DE CATALUNYA

Les entitats i persones sotasignades, pregonament preocupades per:

 • El desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural de Catalunya, que ja ha traspassat totes les línies vermelles.
 • El greu incompliment d’obligacions i disposicions legals (com directives europees o plans de conservació d’espècies) que fan referència a la conservació del patrimoni natural [1].
 • Les retallades de més del 60% d’un pressupost que ja era insuficient, malgrat que la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat forma part d’un Departament, el d’Agricultura, que ha reduït el seu pressupost en un percentatge molt inferior.
 • L’estrangulament de la gestió dels espais naturals protegits adscrits a la Generalitat, o gestionats per consorcis dels quals la Generalitat formava part, que han patit la reducció dels equips gestors, la dràstica retallada o eliminació dels serveis d’informació i educació ambiental, i de les brigades de manteniment, i tres anys consecutius sense cap inversió, que ha afectat també els centres de recuperació de fauna salvatge.
 • L’absència de gestió conservacionista dels espais naturals marins i la seva biodiversitat, amb comptadíssimes excepcions.
 • Les evidències d’empitjorament de les pèrdues, a voltes irreversibles, de patrimoni natural (geòtops, geozones, espècies, hàbitats, paisatges) ja identificades en l’avaluació de l’efectivitat del sistema d’espais naturals protegits de 2008 [2], fins i tot a l’interior d’espais naturals de protecció especial. I tot plegat, en un moment de sobrefreqüentació del medi natural, que requeriria una gestió adequada a la capacitat de càrrega.
 • Les tendències negatives en indicadors clau del medi natural de Catalunya, que han palesat els dos informes publicats per la ICHN el 2010 i 2013, avalats per la millor informació científica disponible [3] [4].
 • L’escàs ressò que han tingut els informes del Consell de Protecció de la Natura [5] en les polítiques de gestió i conservació del patrimoni natural del govern de Catalunya i, en particular, els darrers informes sobre la gestió dels espais naturals protegits.
 • La supressió de molts programes de recerca i de seguiment del patrimoni  natural, que dificulta o impedeix poder avaluar l’efectivitat de les polítiques públiques que hi incideixen.
 • La falta de reconeixement de les enormes oportunitats socials i econòmiques que el patrimoni natural comporta, i l’absència d’estratègies i accions efectives per a desplegar-les.

Consideren que:

Davant el risc de deteriorament continuat del patrimoni natural, que constitueix una amenaça a la biodiversitat i al benestar de la societat:

 • S’han de redreçar amb urgència les polítiques que menen al deteriorament del patrimoni natural del país, malgrat la difícil situació econòmica actual, perquè no suposi una debilitat per al país que volem i les generacions que vindran.
 • S’ha de considerar que el patrimoni natural constitueix un component essencial de la identitat del nostre país, de la salut del territori i de la societat, i una font de serveis i oportunitats, de llocs de treball i d’activitat econòmica.
 • Es pot reconduir la situació si s’actua amb responsabilitat i visió de futur, i atenent als compromisos legals que no es poden defugir. Hi ha estudis europeus que conclouen que resulta més car no actuar en conservar la biodiversitat que no pas invertir-hi adequadament.

Reclamen al Govern de Catalunya:

 1. Aturar immediatament el desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural, revertint, a partir d’enguany, les tendències de reducció de pressupostos i d’equips humans que s’hi destinen. Mesurar anualment el que s’hi destina i retre’n comptes amb transparència a la societat. 
 2. Mantenir, o recuperar quan s’escaigui, els programes de recerca i de seguiment del patrimoni  natural que han de permetre avaluar-ne l’estat i mesurar regularment l’efectivitat de les polítiques públiques que hi incideixen, i fer-ne públics els resultats anualment. 
 3. Desvincular la gestió del patrimoni natural de les polítiques sectorials agràries, forestals, cinegètiques i piscícoles  i reagrupar-la amb la resta de competències ambientals en un departament de caràcter transversal, amb capacitat d’incidència sobre la resta de polítiques sectorials. 
 4. Impulsar la consolidació d’una administració pública moderna i eficaç, que superi les greus disfuncions actuals i dotar-la dels mitjans necessaris per garantir-ne l’efectivitat. 
 5. Tramitar, aprovar i aplicar, amb la màxima urgència, les dues eines legals bàsiques per poder conservar el patrimoni natural: la Llei de la Biodiversitat i del Patrimoni Natural i l’Estratègia Catalana de Conservació de la Biodiversitat, que concretin els acords del Conveni de la Diversitat Biològica, les Directives Europees i les lleis estatals a Catalunya. 
 6. Millorar l’accés a la informació, la participació i la justícia en matèria de medi ambient, per a la ciutadania i les organitzacions socials, dotant a la fiscalia de medi ambient dels mitjans indispensables per poder fer front als delictes ambientals greus.
Notes:
 

 

 

JORNADA SOBRE LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE CATALUNYA, PROBLEMÀTICA, ANÀLISI I OPORTUNITATS
 

Dissabte, 29 de març 2014 a l’Institut d’Estudis Catalans

L’actual situació de retrocés de les polítiques ambientals i de retallada dels recursos hu-mans i econòmics que es destinen a la conservació de la natura està posant en risc el manteniment del model de conservació vigent i, de retruc, posa en perill la continuïtat d’elements que formen part del patrimoni natural del nostre país i contribueixen al benestar del conjunt de la societat.

Durant la jornada, promoguda per un col·lectiu d’entitats de l’àmbit científic, professional, conservacionista i ecologista de Catalunya, s’aportaran exemples que evidencien la gravetat del retrocés i la insuficiència de les actuals polítiques ambientals, tot posant de manifest els impactes que està patint el patrimoni natural al nostre país.

Durant la jornada es presentarà també la declaració a favor del Patrimoni Natural de Catalunya

Fulleto_jornada_patrimoni_natural29març

Promouen la jornada:

Institut d’Estudis Catalans
Institució Catalana d’Història Natural
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Col·legi de Geòlegs de Catalunya
Federació Ecologistes de Catalunya
Ecologistes en Acció
Societat Catalana de Geografia
Centre de Sostenibilitat Territorial
Obrador del 3r Sector Ambiental
Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona
Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona
Societat Catalana d’Educació Ambiental
Xarxa de Custòdia del Territori
Sociedad Geológica de España

Més informació i adhesions al bloc Defensa del Patrimoni Natural a Catalunya

 

 

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Los contenidos de esta web están bajo una licencia Creative Commons.